Informacje dla obecnych studentów  - magisterskie studia w języku angielskim

 

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w sprawie weryfikacji osiągniętych efektów kształcenia w sesji egzaminacyjnej i sesji poprawkowej w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022.

 

ZASADY ORGANIZACJI TESTÓW i EGZAMINÓW w sesji egzaminacyjnej i poprawkowej przed rozpoczęciem sesji

 

Polskie Ramy Kwalifikacji

 

Zgodnie z PRK osiągnięcia studentów podzielono na kategorie, badając je w określonych okresach czasu. Są to:

 

  • Wiedza - zasób wiedzy na temat faktów, zasad, teorii i praktyk, który nabyć można w trakcie procesu nauczania, odnoszący się do określonej dziedziny nauki lub działalności zawodowej,
  • Umiejętności - zdolność do wykonywania zadań, biegłość w rozwiązywaniu problemów związanych z odpowiednią dziedziną nauki lub działalnością zawodową,
  • Kompetencje społeczne - umiejętność kształtowania własnego rozwoju, odpowiedzialne uczestnictwo w życiu zawodowym i społecznym z uwzględnieniem kontekstu etycznego.

 

Regulamin studiów

Wszyscy studenci są zobowiązani do przestrzegania regulaminu studiów. Przepisy zawierają istotne informacje na temat praw i obowiązków, itp.

 

 

Opłaty

Wszystkich studentów uczących się w języku angielskim obowiązuje czesne oraz inne opłaty związane ze studiami.

 

Wysokość opłaty semestralnej za studia stacjonarne drugiego stopnia realizowane w języku angielskim -  5500 zł

Wysokość opłaty semestralnej za studia niestacjonarne drugiego stopnia realizowane w języku angielskim – 3000 zł

 

 

Zarządzenie w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z procesem kształcenia na studiach wyższych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie 

 

Dodatkowe informacje 

 

 

 

Stypendia

  • Kwestię przyznawania stypendiów dla cudzoziemców studiujących na regularnych studiach na Uniwersytecie, reguluje art. 43 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym;
  • Prawo do pomocy materialnej zależy od zasad, na jakich student został przyjęty na studia oraz od zasad na jakich obecnie studiuje;
  • Studenci zagraniczni  studiujący na zasadach obywateli polskich mogą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia oraz zapomóg;
  • Wyjątek stanowią cudzoziemcy będący obywatelami Unii Europejskiej, Szwajcarii lub państwa członkowskiego EFTA, którzy posiadają środki finansowe niezbędne aby pokryć koszty utrzymania podczas studiów, mogą studiować na zasadach obowiązujących obywateli polskich ale są uprawnieni do ubiegania się jedynie o stypendium rektora dla najlepszych studentów;
  • Cudzoziemcy posiadający ważną Kartę Polaka, którzy zostali przyjęci i studiują na zasadach obowiązujących obywateli polskich, mogą ubiegać się o stypendia socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendia rektora i ministra oraz zapomogi;
  • Studenci mogą także studiować na innych zasadach niż dla obywateli polskich, tak jak cudzoziemcy, którzy studiują na zasadach odpłatności, jako stypendyści strony polskiej, na podstawie umów międzynarodowych, decyzji rektora lub ministra, bez odpłatności i świadczeń stypendialnych, na podstawie umów pomiędzy uczelniami itd. W takich przypadkach prawo do stypendium ustala indywidualnie BUWiWM, strona wysyłająca lub umowa określa jego warunki.

 

Więcej informacji w Dziale Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów.

Regulacje związne z pomocą materialną

 

Język obcy

Studenci studiów magisterskich realizują jeden język obcy:


International Business - obowiązkowy język angielski (Advanced Business Communication in English)


Corporate Finance and Accounting - dowolny język wybierany spośród: niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, włoski, mandaryński.


Studenci zagraniczni kierunku CF&A, którzy nie mówią po polsku powinni wybrać język na poziomie bardziej zaawansowanym.

Zajęcia na poziomie początkującym mogą być prowadzone po polsku.

Centrum Językowe

 

 

Programy wymiany

Wszyscy studenci UEK mogą wziąć udział w programach wymiany oferowanych przez BPZ. Oferta Uczelni w tym względzie jest bardzo atrakcyjna.  

 

 

Projekt badawczy (seminarium)

Studenci zobowiązani są do uruchomienia projektu badawczego w czasie 3 semestru nauki. Lista dostępnych możliwości w tym zakresie ogłoszona jest przez BPZ pod koniec 2 semestru studiów. Studenci mogą zapisać się na seminarium osobiście.

 

Więcej informacji na temat wymogów formalnych można znaleźć na internetowej stronie danego Kolegium:

 

Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa

Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej

 

 

 

Konsultacje psychologiczne
Biuro ds. Osób niepełnosprawnych prowadzi bezpłatne konsultacje psychologiczne:


- w języku angielskim przez mgr Annę Stawowy 
- w języku rosyjskim  przez mgr Barbarę Szczukin 

Koniecznym jest wcześniejsze umówienie spotkania drogą mailową, telefonicznie (+48 12 293 51 20) lub osobiście w pawilonie D, pok. 20.

Łukasz Smug

Łukasz Smug

Kontakt w sprawie: zarządzania harmonogramami studiów w języku angielskim na specjalnościach Corporate Finance, International Business, Applied Informatics, Modern Business, kontakt z obecnymi studentami zagranicznymi studiującymi w języku angielskim.

tel.: (12) 293 54 86

e-mail:smugl@uek.krakow.pl

pokój 1.5

dyżur: piątek od 13:00 do 15:00

Marta Voloshyn

Kontakt w sprawie: programu Polish Module i English Module oraz rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim. 

Kontakt wyłącznie drogą mailową. 

e-mail: voloshym@uek.krakow.pl

pokój 009, Budynek Główny

Marta Voloshyn
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki. Polityka Prywatności