Informacje dla obecnych studentów  - magisterskie studia w języku angielskim

 

Informator wstępny dla studentów

 

Polskie Ramy Kwalifikacji

Od roku akademickiego 2012/2013 wprowadzono w UEK nowe ramy szkolnictwa wyższego. Zgodnie z nimi osiągnięcia studentów podzielono na kategorie, badając je w określonych okresach czasu. Są to:

 

Wiedza - zasób wiedzy na temat faktów, zasad, teorii i praktyk, który nabyć można w trakcie procesu nauczania, odnoszący się do określonej dziedziny nauki lub działalności zawodowej,

Umiejętności - zdolność do wykonywania zadań, biegłość w rozwiązywaniu problemów związanych z odpowiednią dziedziną nauki lub działalnością zawodową,

Kompetencje społeczne - umiejętność kształtowania własnego rozwoju, odpowiedzialne uczestnictwo w życiu zawodowym i społecznym z uwzględnieniem kontekstu etycznego.

 

Studenci są oceniani na podstawie osiągniętych efektów:

 

International Business - efekty PL

International Business - efekty ENG

Corporate Finance - efekty PL

Corporate Finance - efekty ENG

 

 

Regulamin studiów

Wszyscy studenci są zobowiązani do przestrzegania regulaminu studiów. Przepisy zawierają istotne informacje na temat praw i obowiązków, itp.

 

 

Opłaty

Wszystkich studentów uczących się w języku angielskim obowiązuje czesne oraz inne opłaty związane ze studiami.

 

Przepisy unijne płatności - studenci

Stawki  - studenci z UE

Stawki - studenci spoza UE

 

Wzory podań do pobrania:
- o rozłożenie na raty/ zmianę terminu opłaty
- o częściowe zwolnienie z opłaty

 

 

Stypendia

Kwestię przyznawania stypendiów dla cudzoziemców studiujących na regularnych studiach na Uniwersytecie, reguluje art. 43 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym.
Prawo do pomocy materialnej zależy od zasad, na jakich student został przyjęty na studia oraz od zasad na jakich obecnie studiuje.

Studenci zagraniczni  studiujący na zasadach obywateli polskich mogą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia oraz zapomóg.
Wyjątek stanowią cudzoziemcy będący obywatelami Unii Europejskiej, Szwajcarii lub państwa członkowskiego EFTA, którzy posiadają środki finansowe niezbędne aby pokryć koszty utrzymania podczas studiów, mogą studiować na zasadach obowiązujących obywateli polskich ale są uprawnieni do ubiegania się jedynie o stypendium rektora dla najlepszych studentów.

Cudzoziemcy posiadający ważną Kartę Polaka, którzy zostali przyjęci i studiują na zasadach obowiązujących obywateli polskich, mogą ubiegać się o stypendia socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendia rektora i ministra oraz zapomogi.
Mogą oni także studiować na innych zasadach niż dla obywateli polskich, tak jak cudzoziemcy, którzy studiują na zasadach odpłatności, jako stypendyści strony polskiej, na podstawie umów międzynarodowych, decyzji rektora lub ministra, bez odpłatności i świadczeń stypendialnych, na podstawie umów pomiędzy uczelniami itd. W takich przypadkach prawo do stypendium ustala indywidualnie BUWiWM, strona wysyłająca lub umowa określa jego warunki.

Więcej informacji w Dziale Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów.

Regulamin pomocy materialnej

Wykaz dokumentów potwierdzających liczbę członków rodziny oraz dochód na osobę w rodzinie

 

 

Język obcy

Studenci studiów magisterskich realizują jeden język obcy:
International Business:  obowiązkowy język angielski - Advanced Business Communication in English
Corporate Finance and Accounting: dowolny język wybierany spośród: niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, włoski, mandaryński.

Aby zapisać się do grupy językowej należy rozwiązać test diagnostyczny (przed rozpoczęciem pierwszego semestru nauki). Test dostępny jest poprzez Wirtualny Dziekanat (link do SJO).
Studenci zagraniczni kierunku CF&A, którzy nie mówią po polsku powinni wybrać język na poziomie bardziej zaawansowanym. Zajęcia na poziomie początkującym mogą być prowadzone po polsku.
Studium Języków Obcych

 

 

Programy wymiany

 

Wszyscy studenci UEK mogą wziąć udział w programach wymiany oferowanych przez BPZ. Oferta Uczelni w tym względzie jest bardzo atrakcyjna.  

 

 

Projekt badawczy (seminarium)

Studenci zobowiązani są do uruchomienia projektu badawczego w czasie 3 semestru nauki. Lista dostępnych możliwości w tym zakresie ogłoszona jest przez BPZ pod koniec 2 semestru studiów. Studenci mogą zapisać się na seminarium osobiście.

 

Więcej informacji na temat wymogów formalnych można znaleźć na internetowej stronie danego wydziału:

 

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

Wydział Finansów

International Business – wymagania

Corporate Finance and Accounting - wymagania

 

 

Konsultacje psychologiczne
Biuro ds. Osób niepełnosprawnych prowadzi bezpłatne konsultacje psychologiczne:
- w języku angielskim przez mgr Annę Stawowy we wtorki między 9:00 a 10:00, pawilon D, pok. 18;
- w języku rosyjskim  przez mgr Barbarę Szczukin we wtorki i środy między 15:00 a 18:00, pawilon D, pok. 18.
Istnieje również możliwość umówienia się na konsultację w innym terminie.
Koniecznym jest wcześniejsze umówienie spotkania drogą mailową (mcwp@uek.krakow.pl), telefonicznie (+48 12 293 51 20) lub osobiście w pawilonie D, pok. 20.

Anna Lisiecka

Anna Lisiecka

Kontakt w sprawie:  studiów w języku angielskim - Corporate Finance and Accounting i International Business; obsługi strony internetowej oraz profilu BPZ na Facebooku.

tel: (12) 293 54 83

e-mail: lisiecka@uek.krakow.pl 

Dyżury: poniedziałek 11:00 - 13:00. wtorek 11:00 - 13:00

pokój 2.1

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki. Polityka Prywatności