Informacje dla obecnych studentów  - licencjackie studia w języku angielskim

 

Informator wstępny dla studentów

 

Polskie Ramy Kwalifikacji

Od roku akademickiego 2012/2013 wprowadzono w UEK nowe ramy szkolnictwa wyższego. Zgodnie z nimi osiągnięcia studentów podzielono na kategorie, badając je w określonych okresach czasu. Są to:

  • Wiedza - zbiór informacji na temat faktów, zasad, teorii i praktyk, które nabyć można w trakcie procesu nauczania, odnoszących się do określonej dziedziny nauki lub działalności zawodowej,
  • Umiejętności - zdolność do wykonywania zadań, biegłość w rozwiązywaniu problemów związanych z odpowiednią dziedziną  nauki lub działalnością zawodową,
  • Kompetencje społeczne - umiejętność kształtowania własnego rozwoju, zdolność samodzielnego stosowania posiadanych atutów, odpowiedzialne uczestnictwo w życiu zawodowym i społecznym z uwzględnieniem kontekstu etycznego.

Studenci są oceniani na podstawie osiągniętych efektów:

 

International Business - efekty kształcenia PL

International Business -efekty kształcenia ENG

Corporate Finance - efekty kształcenia PL 

Corporate Finance - efekty kształcenia ENG

 

 

Regulamin studiów

Wszyscy studenci są zobowiązani do przestrzegania regulaminu studiów. Przepisy zawierają istotne informacje na temat praw i obowiązków, itp.

 

 

Opłaty

Wszystkich studentów uczestniczących w zajęciach  w języku angielskim na poziomie licencjackim i magisterskim obowiązuje uiszczenie czesnego oraz innych opłat związanych z procesem studiów, które określone są w przepisach.

 

Przepisy unijne płatności - studenci z UE

Stawki płatności - studenci z UE

Przepisy dotyczące płatności i stawki płatności - studenci spoza UE

 

Wzory podań do pobrania:
- o rozłożenie na raty/ zmianę terminu opłaty
- o częściowe zwolnienie z opłaty

 

 

Stypendia

Kwestię przyznawania stypendiów dla cudzoziemców studiujących na regularnych studiach na Uniwersytecie, reguluje art. 43 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Prawo do pomocy materialnej zależy od zasad, na jakich student został przyjęty na studia oraz od zasad na jakich obecnie studiuje.

Studenci zagraniczni  studiujący na zasadach obywateli polskich mogą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia oraz zapomóg.
Wyjątek stanowią cudzoziemcy będący obywatelami Unii Europejskiej, Szwajcarii lub państwa członkowskiego EFTA, którzy posiadają środki finansowe niezbędne aby pokryć koszty utrzymania podczas studiów, mogą studiować na zasadach obowiązujących obywateli polskich, ale są uprawnieni do ubiegania się jedynie o stypendium rektora dla najlepszych studentów.

Cudzoziemcy posiadający ważną Kartę Polaka, którzy zostali przyjęci i studiują na zasadach obowiązujących obywateli polskich, mogą ubiegać się o stypendia socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendia rektora i ministra oraz zapomogi.
Mogą oni także studiować na innych zasadach niż dla obywateli polskich, tak jak cudzoziemcy, którzy studiują na zasadach odpłatności, jako stypendyści strony polskiej, na podstawie umów międzynarodowych, decyzji rektora lub ministra, bez odpłatności i świadczeń stypendialnych, na podstawie umów pomiędzy uczelniami itd. W takich przypadkach prawo do stypendium ustala indywidualnie BUWiWM, strona wysyłająca lub umowa określa jego warunki.

więcej informacji w Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów.

Regulamin pomocy materialnej

Wykaz dokumentów potwierdzających liczbę członków rodziny oraz dochód na osobę w rodzinie

 

 

Języki obce

Studenci studiów licencjackich realizują dwa języki obce: pierwszym jest język angielski, a drugim jest dowolny język wybierany spośród oferty Studium Języków Obcych (niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, włoski, mandaryński) lub język polski dla obcokrajowców oferowany przez BPZ.

Aby zapisać się do grupy językowej należy rozwiązać test diagnostyczny (przed rozpoczęciem pierwszego semestru nauki). Test dostępny jest poprzez Wirtualny Dziekanat (link do SJO).

UWAGA: studenci zagraniczni, którzy nie mówią po polsku powinni wybrać drugi język (dot. niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, włoski, mandaryński) na poziomie bardziej zaawansowanym lub wybrać język polski. Zajęcia na poziomie początkującym (dot. niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, włoski, mandaryński) mogą być prowadzone po polsku.
Studium Języków Obcych

Zajęcia z języka polskiego są oferowane wszystkim studentom zagranicznym, a językiem wykładowym jest j. angielski. Zainteresowani studenci proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i kontakt z BPZ.

 

 

Wychowanie fizyczne

Zajęcia WF są obowiązkowe dla wszystkich studentów. Zaplanowane zostały na dwa semestry (po 30 godz. w każdym) na pierwszym roku studiów. Dostępne zajęcia i plan można znaleźć na stronie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu lub w holu Pawilonu Sportowego. Na zajęcia z wybranej dyscypliny sportowej należy zapisać się podczas pierwszych zajęć na początku roku akademickiego. Warto wybrać kilka różnych zajęć i pójść na nie w pierwszym  tygodniu, aby wybrać te, które najbardziej odpowiadają studentowi. Ważne aby zapisać się jak najszybciej, ponieważ ilość miejsc w poszczególnych grupach jest ograniczona.  

Studenci, którzy z powodów zdrowotnych nie mogą uczestniczyć w zajęciach WF powinni ubiegać się o zwolnienie z tych zajęć. Więcej informacji w regulaminie.

 

 

Obowiązkowy staż

Studenci studiów licencjackich mają obowiązek odbyć w 5 semestrze studiów obowiązkowy staż. Powinien on trwać minimum 3 tygodnie. Studenci mogą odbyć praktykę w każdej firmie i instytucji ( w Polsce lub poza granicą Polski ), przy czym praktyka powinna być związana ze specjalizacją. Studenci mogą szukać miejsca stażu na własna rękę lub skontaktować się z Akademickim Centrum Kariery.

 

Opiekunowie grup:

International Business -  dr Marek Szarucki 

Corporate Finace and Accounting -  dr Katarzyna Mikołajczyk - w tym przypadku nadzorującą staż jest mgr Alina Klonowska, dr Marcin Kędzior - w tym przypadku nadzorującym staż jest mgr Paweł Zieniuk 

 

Istnieje również możliwość uznania pracy zawodowej jako praktyki .

 

Regulamin

Umowa

Raport

Zaliczenie pracy zawodowej

 

 

Programy wymiany

Wszyscy studenci UEK mogą brać udział w programach wymiany oferowanych przez Biuro Programów Zagranicznych.

 

 

Projekt badawczy (seminarium )

Studenci International Business zobowiązani są do – na 4 semestrze studiów - rozpoczęcia  projektu badawczego. Lista opiekunów naukowych  jest ogłaszana przez Biuro Programów Zagranicznych pod koniec 3 semestru studiów .

Studenci Corporate Finace and Accounting maja obowiązek rozpocząć projekt badawczy na  5 semestrze studiów.  Lista opiekunów naukowych  jest ogłaszana przez Biuro Programów Zagranicznych pod koniec 4 semestru studiów.

Studenci mogą zapisać się na seminarium osobiście w BPZ.

Więcej informacji na temat wymogów formalnych można znaleźć na internetowej stronie:

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

Wydział Finansów

 

 

Konsultacje psychologiczne

Biuro ds. Osób niepełnosprawnych prowadzi bezpłatne konsultacje psychologiczne:
- w języku angielskim przez mgr Annę Stawowy we wtorki między 9:00 a 10:00, pawilon D, pok. 18;
- w języku rosyjskim  przez mgr Barbarę Szczukin we wtorki i środy między 15:00 a 18:00, pawilon D, pok. 18.
Istnieje również możliwość umówienia się na konsultację w innym terminie.
Koniecznym jest wcześniejsze umówienie spotkania drogą mailową (mcwp@uek.krakow.pl), telefonicznie (+48 12 293 51 20) lub osobiście w pawilonie D, pok. 20.

 

Anna Lisiecka

Anna Lisiecka

Kontakt w sprawie:  studiów w języku angielskim - Corporate Finance and Accounting i International Business; obsługi strony internetowej oraz profilu BPZ na Facebooku.

tel: (12) 293 54 83

e-mail: lisiecka@uek.krakow.pl 

Dyżury: poniedziałek 11:00 - 13:00. wtorek 11:00 - 13:00

pokój 2.1

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki. Polityka Prywatności