Zasady otwierania przewodów doktorskich na międzywydziałowych studiach doktoranckich w języku angielskim

 

1. Pierwszym krokiem do rozpoczęcia starań o nadanie stopnia doktora jest otwarcie przewodu doktorskiego. Aby przewód doktorski został otwarty, projekt badawczy doktoranta musi zostać zaopiniowany pozytywnie przez radę właściwego wydziału, która w procesie głosowania ocenia czy dany projekt może stać się przyczynkiem do dysertacji doktorskiej. 

 

2. Aby otworzyć przewód doktorski, doktoranci są zobowiązani wybrać opiekuna naukowego, tj. samodzielnego pracownika naukowego (w stopniu co najmniej doktora habilitowanego), który będzie nadzorował ich prace nad dysertacją doktorską oraz aktywnie angażować się w badania naukowe tworząc innowacyjne, oryginalne rozwiązania, stanowiące znaczący wkład do danej dyscypliny. Doktoranci powinni także:

 •  być autorami książki (opublikowanej lub przyjętej do publikacji)

lub

 • być autorami co najmniej jednego artykułu opublikowanego w punktowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu krajowym lub międzynarodowym


lub

 

 • być autorami co najmniej jednego artykułu, który ukazał się w publikacji pokonferencyjnej krajowej lub międzynarodowej konferencji naukowej


Ze względu na długotrwały proces prowadzący do publikacji, zaleca się rozpoczęcie prac nad przygotowaniem publikacji jak najszybciej po przyjęciu na studia.

 

3. Otworzenie przewodu doktorskiego powinno nastąpić pod koniec drugiego roku studiów, aby zapewnić doktorantom wystarczający czas na przygotowanie dysertacji. Jeśli doktorant spełnia wszystkie wymagania i chce rozpocząć procedurę wcześniej, jest to możliwe, nawet na pierwszym roku studiów.

 

4. Osoba ubiegająca się o wszczęcie przewodu doktorskiego składa do Dziekana właściwego wydziału następujące dokumenty:

 

 • Wniosek do Dziekana o otwarcie przewodu doktorskiego,
 • Oryginał dyplomu studiów magisterskich lub innych studiów, będących odpowiednikiem studiów magisterskich (jeśli dyplom jest wydany przez uczelnię zagraniczną powinien być zalegalizowany, oraz przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego),
 • Kwestionariusz osobowy,
 • podpisaną umowę o pokryciu kosztów związanych z otwarciem przewodu doktorskiego,
 • wykaz opublikowanych prac
 • Kartę Programową - dokument o objętości od 5 do 20 stron przygotowany przez doktoranta we współpracy z opiekunem naukowym
 • Informacje o poprzednim przewodzie doktorskim, jeśli doktorant w przeszłości ubiegał się o tytuł doktora w tej samej dyscyplinie,
   

 

5. Kiedy Karta Programowa jest zatwierdzona przez opiekuna naukowego, doktorant zobowiązany jest przedstawić ją na posiedzeniu Komisji. W skład Komisji wchodzą członkowie Rady Programowej (po dwóch z każdego wydziału), opiekun naukowy, wybrani członkowie katedry w której zatrudniony jest opiekun naukowy, oraz wybrani innych zainteresowanych katedr. Posiedzenie Komisji ma charakter otwarty. Doktorant zobowiązany jest do udziału w posiedzeniu Komisji w wyznaczonym czasie i miejscu. Po prezentacji komisja wydaje opinię na temat projektu doktoratu (Karty Programowej). Jeśli opinia jest pozytywna, kandydat może złożyć wyżej wymienione dokumenty do dziekanatu odpowiedniego wydziału. Jeśli opinia jest negatywna, doktorant zobowiązany jest do skorygowania lub uzupełnienia braków w Karcie Programowej i zaprezentowania jej ponownie na posiedzeniu Komisji.

 

 

 

 

6. Wniosek o otworzenie przewodu doktorskiego podlega ocenie przez odpowiednią Radę Wydziału. Rada Wydziału może, ale nie jest zobowiązana do podtrzymania decyzji Komisji. Doktorant nie uczestniczy w posiedzeniu Rady Wydziału. Charakterystykę koncepcji rozprawy doktorskiej prezentuje potencjalny promotor. Jeżeli decyzja Rady jest pozytywna, przewód doktorski może zostać otwarty. Jeżeli decyzja Rady jest negatywna, doktorant musi skorygować lub uzupełnić braki w Karcie Programowej i po raz kolejny zaprezentować ją na posiedzeniu Komisji.

 

 

7. Rozprawa doktorska:

 • może być napisana w języku innym niż język polski;
 • może mieć formę opublikowanej, lub nieopublikowanej książki (maszynopisu), a także serii artykułów spójnych pod względem tematu, opublikowanych w uznanych czasopismach naukowych;
 • może być niezależną częścią pracy zbiorowej, jeżeli wykazuje indywidualny wkład kandydata przy opracowywaniu koncepcji, wykonywaniu części eksperymentalnej, opracowaniu i interpretacji wyników tej pracy;
 • powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej;
 • powinna być opatrzona streszczeniem w języku angielskim, a rozprawa doktorska przygotowana w języku obcym również streszczeniem w języku polskim;
 • powinna być złożona w czterech egzemplarzach (wraz ze streszczeniami), a także w formie elektronicznej na płycie CD.
 

8. Po złożeniu rozprawy, a przed obroną, doktoranci zobowiązani są zdać egzaminy doktorskie z dyscypliny naukowej w dziedzinie której mieści się ich rozprawa doktorska, dyscypliny dodatkowej, a także egzamin z języka obcego nowożytnego (lub przedstawić certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego). Język obcy nie może być jednym z języków urzędowych obowiązujących w kraju urodzenia doktoranta. Po zdaniu egzaminów doktorskich doktoranci mogą przystąpić do obrony.

 

 

9. Doktoranci, którzy ukończą wszystkie przedmioty przewidziane w programie studiów, ale nie napiszą, nie złożą, lub nie obronią swojej rozprawy doktorskiej otrzymają zaświadczenie potwierdzające, że spełnili wymogi programu oraz ukończyli studia trzeciego stopnia. Nie otrzymają jednak tytuł doktora. Doktoranci tracą status studenta po trzech latach. (Możliwe jest przedłużenie tego okresu o rok, jeśli doktorant jest zaangażowany w długoterminowe badania naukowe. Wniosek o przedłużenie okresu studiów powinien być poparty przez promotora i zatwierdzony przez kierownika studiów doktoranckich.)

 

 

10. Szczegółowe informacje na temat procedur otwarcia przewodu i uzyskania stopnia doktora będą przedstawione na wstępnym szkoleniu podczas pierwszego zjazdu.

 

Łukasz Smug

Łukasz Smug

Kontakt w sprawie: obsługa logistyczna wyjazdów w ramach BIP, w sprawie wyjazdów Erasmus+ Malta, Portugalia, Słowenia, logistyka wizyt gości zagranicznych.

tel.: (12) 293 54 86

e-mail:smugl@uek.krakow.pl

pokój 1.5

dyżur: czwartek od 15:00 do 17:00 oraz w innym terminie po mailowym/ telefonicznym umówieniu spotkania

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki. Polityka Prywatności