Transekonomik - wymiana krajowa

Krajowy wariant wymiany

System mobilności studentów w obrębie polskich największych szkół wyższych o profilu ekonomicznym.

 

 

Informacje dla wyjeżdżających:

 • Student wybiera spośród czterech uczelni partnerskich: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wymiana dotyczy 2 studentów na semestr z każdej uczelni partnerskiej;
 • Studenci odbywają w trakcie wymiany jeden semestr studiów w uczelni partnerskiej;
 • Program realizowany jest w oparciu o indywidualną ścieżkę studiów;
 • Studenci wyjeżdżający z UEK są zobowiązani do wypełnienia dokumentu „Porozumienie o programie studiów”, musi on zostać zaakceptowany przez dyrektora stosownego Instytutu, pobrania zaświadczenia o zakwalifikowaniu do programu w BPZ i wypełnienie ITZ. Dokumenty te muszą znaleźć się w teczce personalnej studenta;
 • Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie minimum 30 punktów ECTS, obowiązkowa jest realizacja przedmiotów zgodnych ze standardami kształcenia w uczelni macierzystej;
 • Warunki uczestnictwa: w programie mogą wziąć udział studenci studiów stacjonarnych, studenci studiów pierwszego stopnia: nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru studiów, studenci studiów drugiego stopnia: nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru studiów;
 • Kryteria rekrutacji: średnia ocen uzyskana z wszystkich dotychczasowych odbytych semestrów nauki (waga 0,7), działalność w organizacjach studenckich, tutoring, wolontariat UEK (waga 0,3), punkty wykorzystane przy rekrutacji na Erasmusa, CEEPUSA, w ramach umów wielostronnych nie mogą być ponownie brane pod uwagę przy rekrutacji;
 • Terminy - rekrutacja odbywa się dwa razy do roku w miesiącach: grudzień – na semestr letni i maj - na semestr zimowy;
 • Opłaty: dla studentów studiów stacjonarnych studia są bezpłatne, uczelnia przyjmująca nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z laboratoriów oraz bibliotek, zakwaterowanie- uczelnia przyjmująca zapewnia studentom uczelni partnerskiej możliwość korzystania z zakwaterowania w domu akademickim. Opłaty związane z zakwaterowaniem (koszt akademików) będą pokrywane przez uczelnie, koszty utrzymania pokrywa student;
 • Stypendia - studenci uczestniczący w wymianie nie tracą prawa do otrzymywania przyznanych im stypendiów, ani do ubiegania się o nie na własnej uczelni macierzystej;
 • Opieka - student przyjeżdżający może liczyć na opiekę koleżeńską ze strony samorządów uczelni;
 • Obowiązujące dokumenty do pobrania
 1. Formularz dla studentów wyjeżdżających z UEK
 2. Formularz papierowy - obowiązkowy
 3. Wykaz zaliczeń przedmiotów realizowanych w uczelni przyjmującej
 4. Regulamin uczestnictwa w programie
 5. Prozumienie o programie zajęć

 

Informacje dla przyjezdnych:

 • Student przyjeżdżający pozostaje studentem uczelni macierzystej oraz ma obowiązek posługiwania się legitymacją wydaną przez swoją uczelnię;
 • Studenta przyjeżdżającego obowiązuje regulamin uczelni przyjmującej;
 • Studenci przyjeżdżający do UEK mają pełną dowolność w wyborze realizowanych przedmiotów. W terminie 2 tygodni na studenci zobligowani są do zapisów na listy uczestnictwa w konkretnych zajęciach;
 • Student przed rozpoczęciem sesji i po zakończeniu semestru odbiera protokół egzaminacyjny w Biurze BPZ UEK, na którym naniesione zostaną uzyskane oceny. Protokół stanowić będzie podstawę do zaliczenia semestru na uczelni macierzystej;
 • Każdy student, który odbywać będzie wymianę na naszej Uczelni może liczyć na opiekę i pomoc koleżeńską ze strony Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;
Małgorzata Trojanowska

Małgorzata Trojanowska

Kontakt w sprawie: promocji studiów w języku angielskim i wymiany międzynarodowej, wolontariatu; wymiany z Gruzją, Mołdawią, Rosją, Ukrainą, programu CEEPUS, programu Transekonomik, Szkoły letniej języka niemieckiego; obsługi strony internetowej, materiałów promocyjnych w jezyku angielskim.

tel.: (12) 293 54 86

e-mail: malgorzata.trojanowska@uek.krakow.pl

pokój 1.5

dyżur: piątek od 11:00 do 13:00

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki. Polityka Prywatności